rentacar oto kiralama arac kiralama
aysumporno izleporno izlepornporno izlepornoporno izlepornomobil pornopornopornporno indirporno izleporno tvpornoseksseks izleporno izlesikişsikişporn izlexhamsterazgın pornosıcak pornosinirsiz pornoxvideosyesilcam izleporno izlepornoporno porno izle bedava oyun oyna 2013 hairstyles dolap tamircisi porno Flas Oyun Oyna Yemek Tarifi Ask Sözleri Komik Video izle dusakabin pergola tente ipad servisi Sandalye bayrakci
KT programos

Centro kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms 2017 m.

 

Programų anotacijos

 

2015m.

 

Programos „Smulkiosios motorikos įtaka vaiko raidai“ metu dalyviai susipažins su smulkiosios motorikos lavinimo įvairiais metodais, žaidimais. Pirštų ir gestų žaidimai duoda vaikams impulsą įsivaizduoti gyvą vaizdinį, imituoti, ugdo vaikų kūrybiškumą.

 

Programos „Vaiko sudominimas veikla“ metu dalyviai sužinos, kaip buities daiktai gali tarnauti siekiant sudominti vaiką ar išmokyti pažinti raides, skaičius, spalvas, formas. Seminaro metu bus pristatytas „Piešinio idėjos žemėlapis“, kurį sukūrė programos autorė stebėdamavaikus ir norėdama dar stipriau įkvėpti jų neribotą fantaziją.

 

Programos „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“ tikslas – supažindinti bendrojo ugdymo mokyklų direktorius, jų pavaduotojus, įsivertinimo grupių narius, mokyklos neformalius lyderius su atnaujintų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema ir įsivertinimo atlikimo mokykloje rekomendacijomis.

 

Programa „Tyrinėjimu grįstas mokymasis“ skirta geografijos mokytojams. Joje aiškinama, kodėl mokymasis tiriant veiksmingas mokymosi metodas XXI a. mokykloje. Programa aktuali, nes mokytojams XXI a. pateikė daug iššūkių: mokinys dinamiškame pasaulyje nepriima ankstesniųjų mpkymo(si) metodų. Mokytojas planuodamas ugdymo turinio įgyvendinimą, turi ieškoti šiuolaikinių mokymo metodų ir priemonių.

 

Programos „Specialiųjų poreikių mokinių sveikatos ugdymas“ metu bus suteiktos žinios apie judesio ir padėties sutrikimus turinčių vaikų ypatumus; specialiųjų poreikių mokinių fizinės raidos ypatumus, fizinio aktyvumo formas ir taikomąją fizinę veiklą, raumenų atpalaidavimo svarbą; sveikatos ugdymo programos įgyvendinimo būdus. Išmoks Jacobson`o progresyvinės raumenų atsipalaidavimo technikos. Programos dalyviai gebės prisitaikyti prie skirtingų mokinių gebėjimų, poreikių ir tinkamai organizuoti sveikatos ugdymo procesą; tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

Programa ,,Kalbos kultūra pradinukams. Efektyvūs morfologijos mokymo būdai“ skirta pradinių klasių mokytojams. Seminare sprendžiamos vieningų reikalavimų taikymo, penktokų adaptacijos pagrindinio ugdymo sistemoje problemos, aptariamos ir lyginamos ugdymo metodikos. Daug dėmesio skiriama pradinukų rašto kultūros tobulinimui. Pateikiamas pradinių klasių mokiniams skirtų kalbos kultūros pamokėlių modelis. Analizuojami  netradiciniai rašybos mokymo būdai, galimybės gilinti rašybos įgūdžius. Patariama, kaip efektyviau mokyti morfologijos. Diskutuojama apie skaitymo rūšis. Pedagogai plėtos ugdymosi aplinkos kūrimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, tobulins profesinius įgūdžius. Dalyviai ugdysis kūrybiškumą, aptars pagalbos mokiniams galimybes, žinias perteiks ugdytiniams.

 

Programa „Vertinimas – priemonė veiklos tobulinimui“ skirta ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams, dalyvaujantiems įsivertinimo procesuose, siekiant padėti jiems reflektuoti turimą patirtį, kartu ieškoti optimalių ir efektyvių įsivertinimo organizavimo ir jo rezultatų panaudojimo kokybės sampratos kūrimui ir jos tobulinimui  būdų, kurie skatintų įstaigos pokyčius ir leistų siekti įstaigos ir kiekvieno jos ugdytinio pažangos.

 

Programa „Mokyklos veiklos tobulinimo galimybės“ skirta bendrojo ugdymo mokyklų vadovams ir pedagogams, dalyvaujantiems įsivertinimo procesuose, siekiant padėti jiems reflektuoti turimą patirtį, kartu ieškoti optimalių ir efektyvių įsivertinimo organizavimo ir jo rezultatų panaudojimo kokybės sampratos kūrimui ir jos tobulinimui  būdų, kurie skatintų įstaigos pokyčius ir leistų siekti įstaigos ir kiekvieno jos ugdytinio pažangos.

 

Programos „Muzikos vaidmuo asmenybės vystymęsi“ tikslas - atskleisti muzikos vaidmenį harmoningos asmenybės ugdyme, padėti mokytojui atpažinti  talentingus arba itin gabius muzikai vaikus.

 

Pasikeitę šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai (orientuojamasi į mokinį, jo kompetencijos ugdymą),  mokytojo vaidmuo, mokymas ir mokymasis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, skatina atsižvelgti į kiekvieno mokinio gebėjimus, poreikius, galimybes, ieškoti jų dermės ir mokymą organizuoti taip, kad mokiniai darytų pažangą pagal savo galimybes, būtų aktyvūs ir motyvuoti ugdymo proceso dalyviai, kad vertinimas ir pažangos matavimas maksimaliai tarnautų ugdymo(si) kokybei užtikrinti, todėl programos „Mokinių pažangos matavimas ir fiksavimas pamokoje“ tikslas - supažindinti mokytojus su praktinėmis mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo, vertinimo, rezultatų panaudojimo strategijomis ir būdais bei įgytų gebėjimų juos taikyti pamokose.

 

Programos „Aspergerio sindromas (AS): „kitokie vaikai“ mokykloje“ tikslas - didinti žinomumą apie autizmo atmainą – Aspergerio sindromą ir skatinti toleranciją kitokiems žmonėms.

 

Programos „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo bei pasiekimų vertinimo integralumo pamokose praktika, siekiant  ugdymo kokybės ir mokinių geresnių mokymo (si) rezultatų“ tikslas - tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės, rezultatyvios, modernios pamokos planavimo bei individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo bei pasiekimų vertinimo integralumo pamokose praktikai, siekiant ugdymo kokybės ir mokinių geresnių mokymo (si) rezultatų.

 

Mokytojų darbe pagrindinis krūvis tenka kalbėjimui, todėl itin svarbu išlavinti savo retorinius gebėjimus. Programos „Iškalbos menas paprastai ir aiškiai“ metu mokytojai klausys trumpų teorinių apžvalgų ir praktikuosis kabėdami.

 

Kvalifikacijos tobulinimo „Bendradarbiavimo su tėvais, ugdant vaiką, patirtys: sėkmės ir galimybės“ programą sudaro trys dalys: 1) dviejų metų ryšių su tėvais stiprinimo, bendradarbiavimo formų paieškos, tėvų savivaldos veiklos ir įgytos patirties apibendrinimas, analizuojant ir sisteminant sukauptą duomenų banką, įsivertinant ir numatant tobulintinas kryptis, 2) sukauptos patirties gimnazijoje ir Lietuvoje pristatymas konferencijoje Ppt pranešimų formatu ir dirbant grupėse, 3) tėvų švietimo ir bendradarbiavimo strategijos iki 2020 m. parengimas konferencijos ir refleksijos metu aptartų, pasiūlytų sėkmingų ir naujų bendradarbiavimo su tėvais formų ir galimybių pagrindu. Programos įgyvendinimo metu bus tobulinamos strateginio mąstymo, komandinio darbo, komunikacinės ir naudojimosi IKT, profesinės ir pedagoginės terminologijos naudojimo, planavimo kompetencijos.

 

Programos ,,Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje“ tikslas - supažindinti dalyvius su diferencijavimo ir individualizavimo principais ir pristatyti išbandytą ir veikiančią diferencijavimo ir individualizavimo sistemą.

 

Programa „IKT įrankiai mokinių kūrybiškumo ugdymui“ padės mokytojams įgyti kūrybiško IKT taikymo bendrųjų programų kontekste. Jos tikslas – supažindinti mokytojus su IKT įrankiais, padedančiais kurti ar apibendrinti mokytojų (mokinių) kūrybinius, projektinius, tiriamuosius arba baigiamuosius darbus, paįvairinančius formalų ir neformalų mokymo ir ugdymo procesą, skatinant mokinių kūrybiškumą.

 

Programa „Mokymasis bendradarbiaujant ir mokinių kompetencijų ugdymas(is)“ skirta mokytojams, kurie siekia tobulinti/paįvairinti pamokas, parinkdami aktyvius mokymosi metodus pagal mokinių amžiaus grupes, pasiekimų lygį ir poreikius.

 

Programa „Klasikinių ir šiuolaikinių istorijos mokymo metodikų dermė atnaujintuose serijos „Laikas“ vadovėliuose“ siekiama atskleisti naujausias tendencijas istorijos dalyko mokyme bendrojo ugdymo mokyklose, pasidalinti istorijos mokymo 7,8,9,11 ir 12 klasių turinio, metodinio aparato ypatumus, įvairovę, novatoriškumą, pateikti praktinių patarimų darbui su vadovėliais ir mokymo priemonėmis.

 

Programa „Priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas „OPA-PA““ padės pedagogams susipažinti su esminiais priešmokyklinio ugdymo komplekto „OPA-PA“ principais, darbo tikslais, metodais, būdais. Dalyviai tobulins ugdymo/si aplinkų kūrimo, mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo kompetencijas.

 

Programa „Skaitymo ir rašymo praktinių gebėjimų ugdymas“ skirta pradinių klasių mokinių tėvams. Seminaro dalyviai klausysis teorinių pranešimų, atliks praktines užduotis, namų darbų užduotis. Diskutuos, kokią įtaką skaitymo įgūdžiai turi asmenybės brandai, rašymo įgūdžių formavimui, kūrybinių darbų rašymui, kodėl svarbi tėvų, mokinių ir mokytojų partnerystė, atsakomybės prisiėmimas, praktinė veikla, skaitymo susiejimas su mokinių patirtimi, interesais, poreikiais. Tai teorinio ir praktinio pobūdžio 18 valandų programa.

 

Programos „Mokinio pažangos skatinimas, matavimas, fiksavimas“ metu bus perteikta Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos pedagogų darbo patirtis, kaip stebėti, matuoti, fiksuoti mokinio pažangą.

 

Programa „Kaip išmokyti, o ne mokyti“ aktuali, nes Lietuvoje aktualia tema tampa papildomas mokymasis. Tėvai skundžiasi, kad vaikai nespėja išmokti pamokų metu ir tenka papildomai daug mokytis namuose ir pas korepetitorius. Tai atsitinka dėl įvairiausių priežasčių, bet viena pagrindinių – mokytojai nenaudoja išmokimo metodų pamokos metu. Vis aktualiau tampa ne mokyti vaikus, o išmokyti juos pamokos metu. Bet mokytojas negali naudoti tų metodų, kurių nemoka. Mokytojas visą savo karjerą mokėsi mokymosi metodų, bet neišmokimų. Todėl jis gali gražiai organizuoti mokymo procesą, bet neturėti šimtaprocentinių teigiamų rezultatų. Antra aktuali problema – kaip paversti pamoką įdomia, kaip renginį, kad jame mokinys jaustųsi emocionaliai pakylėtas ir sužavėtas tuo, kas vyksta. Šios programos tikslas – išmokyti mokytojus išmokino metodų ir pravesti kitokias pamokas.

 

Programa „Bendravimas su žiniasklaida ir vaiko teisių užtikrinimas“ siekiama supažindinti dalyvius darbo su žiniasklaida specifika, bendravimo ir pozityvaus komunikavimo ypatumais, viešybės ir vaiko privatumo ypatumais šiuolaikinėje visuomenėje. Dalyviai išklausę seminarą išmanys bendravimo su žiniasklaida būdus siekiant apsaugoti vaiko teises ir ginant jo privatumą visuomenės informavimo procese.

 

Programa „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos pristatymas“ siekiama pagilinti seminaro dalyvių turimas žinias, įgyti naujas, argumentuotas, kurios būtinos dėstant mokykloje rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą bei kalbant su mokiniais lytiškumo temomis.

 

 

2014 m.

 

Programos „Ugdymo karjerai veiklų organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose“ tikslas – patobulinti karjeros specialistų ir mokytojų kompetencijas profesinio orientavimo srityje. Baigę programą mokymų dalyviai gebės prisitaikyti prie skirtingų vaikų gebėjimų, poreikių ir tinkamai organizuoti ugdymo karjerai procesą; tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su mokiniais, jų šeima ir kitomis institucijomis; praktiškai išbandę inovatyvius metodus, gebės išugdytas (patobulintas) vadybines kompetencijas pritaikyti kasdieninėje veikloje. Taip bus užtikrintas efektyvus komandinis darbas siekiant ugdymo karjerai tikslų mokyklose.

 

Programa „Socialinio emocinio ir akademinio ugdymo dermė“ skirta pasidalinti gerąja darbo patirtimi kaip kinta ugdymo turinys, bendruomenės narių santykiai progimnazijoje, diegiant socialinio emocinio ugdymo nuostatas.

 

Programa „Krepšinio parengiamieji pratimai“ skirta pasidalinti darbo patirtimi mokant krepšinio kūno kultūros pamokose, treniruotėse.

 

Programa „Kokiu saiku seikėsite, tokiu ir jums bus atseikėta (Mt 7,2) – tikybos pamokų krištoliniai aspektai“ siekiama suteikti programos dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie tikybos pamokų kristologinius aspektus praktiškai pritaikant konstruktyvaus ir interaktyvaus ugdymo(-si) metodus.

 

Programa „Įstaigos įsivertinimas – veiklos tobulinimo įrankis“ sudaryta remiantis įstaigos įsivertinimo bei veiklos tobulinimo patirtimi. Išnagrinėjus šiuo metu veikiančius dokumentus programos dalyviai mokysis planuoti, optimizuoti ir organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesą taip, kad jis atlieptų bendruomenės poreikius bei galimybes ir tarnautų įstaigos ir kiekvieno jos ugdytinio pažangai.

 

Programa „Malda su Šv. Raštu pagal Ignacą Lojolą“ skirta suteikti ir pagilinti mokytojų žinias apie krikščioniškos maldos formą – Lectio divina, bei jos panaudojimą kiekvienai dienai.


Programa „Koučingas ir pokyčiai taikant IT praktiškai“ bus stiprinamas koučingo metodas/kompetencijų taikymas profesiniame darbuotojų augime. Tai torinio ir praktinio pobūdžio programa.

 

Programa „Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimas šeimai programos „Ieškok savęs“ metodikos „Gyvenimas iki gimimo“ pristatymas“  skirta pristatyti praktinę metodinę medžiagą mokytojams kaip mokiniams perteikti temas apie žmogaus gyvybės vertę, gyvybės vystymąsi nuo pradėjimo ir bažnyčios mokymo šiomis temomis.

 

Programa „Suaugusiųjų mokymas Moodle aplinkoje“. Moodle aplinka yra pripažįstama pedagoginiu aspektu lanksčiausia virtualaus mokymo aplinka, realizuota kompiuterinėmis priemonėmis, kurioje pateikiama mokymosi medžiaga, organizuojamas mokymosi procesas bei atliekamas jo valdymas. Šios programos tikslas – formuoti reflektuojančią ir tobulėjančią profesionalią pedagogų bendruomenę, siekiančią efektyvinti, tobulinti ir stiprinti suaugusiųjų mokymą(si) Moodle aplinkoje.

 

Programa „Teaching and Learning with Confidence (mokymas ir mokymasis su pasitikėjimu)“ skirta bendrojo ugdymo, pradinių, pagrindinių mokyklų, gimnazijų anglų kalbos mokytojams. Programos įgyvendinimo metu numatoma aptarti kaip vidurinio ugdymo pakopoje besimokant užsienio kalbos, visapusiškai ugdyti kalbines besimokančiųjų kompetencijas, nepamiršti apie ilgalaikius mokymo/si tikslus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.

 

Programa „Rašinių rengimo metodika ir vertinimas 9-12 klasėse“. 2013 m. pasikeitus brandos egzamino rašinio tipui bei išanalizavus 2013, 2014 m. VBE rezultatus, mokytojams iškilo poreikis tobulinti kompetencijas, susijusias su rengimo rašiniui metodika, rašinio vertinimu. Programos tikslas – perteikti rengimo literatūriniam ir samprotavimo rašiniui metodikos bei vertinimo patirtį. Tikslinė grupė – lietuvių k. mokytojai.

 

Programa „Vaiko pažinimas. Naujo galimybės“ skirta plėtoti mokyklų vadovų, socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, mokytojų kompetencijas mokinio gebėjimų įvertinimo, specialiosios ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimo, palankios ugdymo aplinkos mokykloje kūrimo srityje.

 

Programos „Viešųjų pirkimų organizavimas, teisinis reglamentavimas ir vykdymo aktualijos 2014-2015 m.“ metu bus apžvelgiamas viešųjų pirkimų planavimas, viešųjų pirkimų verčių skaičiavimo pasikeitimai 2014 m., euro įvedimo praktiniai aspektai, dažniausiai kylantys klausimai, pirkimo būdo pasirinkimo ypatumai, mažos vertės pirkimų vykdymas ir pan.

 

Programa „Komunikacijos kompetencijos ugdymas pamokose“ skirta formuoti reflektuojančią ir tobulėjančią profesionalią pedagogų bendruomenę, siekiančią skatinti ir stiprinti mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymą dalykų pamokose.

 

2013 m. >>>

 

2012 m. >>>
Mokytojo TV
2017 m. kovo 21 d., antradienis
Kovo 31 d. (penktadienį) 13.30–14.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (NMPP): 4 klasės skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testų esminių bruožų pristatymas ir mokinių darbų vertinimo aspektų aptarimas“. Daugiau informacijos čia.
 
Virtuali mokymosi aplinka
2015 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis
Jau galite registruotis virtualioje mokymosi aplinkoje į rugsėjo mėnesio renginius.