rentacar oto kiralama arac kiralama
aysumporno izleporno izlepornporno izlepornoporno izlepornomobil pornopornopornporno indirporno izleporno tvpornoseksseks izleporno izlesikişsikişporn izlexhamsterazgın pornosıcak pornosinirsiz pornoxvideosyesilcam izleporno izlepornoporno porno izle bedava oyun oyna 2013 hairstyles dolap tamircisi porno Flas Oyun Oyna Yemek Tarifi Ask Sözleri Komik Video izle dusakabin pergola tente ipad servisi Sandalye bayrakci
Nuostatai

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V30-7

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR KULTŪROS PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Centro grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, kvalifikacijos tobulinimą bei papildomų kompetencijų įgijimą įteisinančių dokumentų išdavimą, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, turto, lėšų valdymo, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Centro veiklos priežiūrą, Nuostatų pildymo ir keitimo, Centro reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo tvarką.

2. Centro oficialus pavadinimas – Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras, trumpasis pavadinimas – Švietimo ir kultūros paslaugų centras. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 158998088.

3. Centras įsteigtas 2000 m. rugpjūčio 21 d.

4. Centro priklausomybė ir teisinė forma – Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Centro savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė, kodas 111102630, Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.

6. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, kuri:

6.1. tvirtina Centro nuostatus;

6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro direktorių;

6.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

6.4. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;

6.5. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.7. sprendžia kitus šiuose nuostatuose ir kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Centro buveinė – Kęstučio g. 22, LT-56121 Kaišiadorys.

8. Centro grupė – neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla.

9. Centro pagrindinė paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla.

10. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

11. Centras vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas.

12. Centras, asmeniui užbaigus pasirinktą neformaliojo suaugusiųjų švietimo, įskaitant kvalifikacijos tobulinimo, programą, išduoda neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymėjimą arba kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ BEI PAPILDOMŲ KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMĄ ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

13. Centro veiklos sritis – neformalusis švietimas.

14. Pagrindinė Centro švietimo veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59.

15. Kitos švietimo veiklos rūšys:

15.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

15.2. kitas mokymas, kodas, 85.5.

16. Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui(-ims) mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi, savišvietos, saviraiškos poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų kompetencijų.

17. Centro uždaviniai:

17.1. plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, padedant Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomenės nariams tenkinti mokymosi, pažinimo, savišvietos, saviraiškos 3

poreikius, įgyti ir tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus;

17.2. plėtoti profesinės patirties sklaidą, bendradarbiaujant su savivaldybės, šalies bei užsienio švietimo ir kultūros įstaigomis, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kvalifikacijos tobulinimo institucijomis;

17.3. sudaryti sąlygas savivaldybės vaikams dalyvauti renginiuose, padedančiuose tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius.

18. Centro funkcijos:

18.1. koordinuoja, planuoja ir įgyvendina neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;

18.2. informuoja ir konsultuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvius;

18.3. tiria savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi poreikius;

18.4. organizuoja mokyklų aprūpinimą Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų perduodama mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra;

18.5. koordinuoja savivaldybės mokyklų karjeros koordinatorių veiklą;

18.6. organizuoja ir vykdo renginius savivaldybės vaikams pagal Savivaldybės vykdomosios institucijos patvirtintą renginių grafiką, veža mokinius, rajono etapo olimpiadų, varžybų, konkursų nugalėtojus, ir juos lydinčius asmenis į šalies etapo olimpiadas, varžybas, konkursus, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija arba jos įgaliota institucija;

18.7. inicijuoja ir vykdo švietimo srities projektus.

19. Centras teikia paslaugas atlygintinai ir neatlygintinai. Atlygintinai teikiamų paslaugų sąrašą ir įkainių nustatymo metodiką tvirtina Savivaldybės taryba.

 

III SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

20. Centro veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusi Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo, ir metinį veiklos planą.

21. Centrui vadovauja direktorius, kurį Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, kitas funkcijas, susijusias su Centro direktoriaus darbo santykiais Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės meras.

22. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai ir Kaišiadorių rajono savivaldybės merui.

23. Direktorius:

23.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, atsako už jos veiklą ir atsiskaito Savivaldybės tarybai nustatyta tvarka ir terminais;

23.2. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, analizuoja Centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius, inicijuoja Centro veiklos kokybės įsivertinimą;

23.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

23.4. tvirtina Centro struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

23.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus;

23.6. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;

23.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

23.8. tvirtina Centro organizuojamų renginių nuostatus bei komisijų sudėtis;

23.9. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybės institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

23.10. organizuoja darbą vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais;

23.11. sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijai kelti;

23.12. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.

 

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

24. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

26. Centras teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybei priklausančiu turtu, perduotu Centrui patikėjimo teise.

27. Centro lėšos:

27.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

27.2. įstatymų nustatyta tvarka gauta parama;

27.3. pajamos už teikiamas atlygintinas paslaugas;

27.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

28. Centras yra paramos gavėjas. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Lėšos naudojamos ir apskaitomos teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Centras savivaldybės biudžeto lėšas naudoja tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.

31. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Centro veiklą prižiūri Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vykdomoji institucija.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Centras turi interneto svetainę.

35. Informacija apie Centro veiklą, kurią, remiantis nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiama Centro interneto svetainėje kaisiadoriuskpc.lt.

36. Centro nuostatai keičiami Savivaldybės vykdomosios institucijos, Centro direktoriaus iniciatyva.

37. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________